Or signin with
Logo Abatasa Logo Abatasa
Forgot password?
Belum Jadi Member
Daftar Sekarang
Pustaka » Fiqih »Ilmu Fiqih
Aturan-aturan Syara Dalam Memilih Pendapat yang Paling Mudah ( Bag2 )

3. Praktik memilih pendapat yang paling mudah ini hendaknya tidak menyebabkan terjadinya talfiq yang dilarang. Kami sudah menerangkan bentuk- bentuk talfiq yang dilarang, baik karena eksistensinya dilarang seperti menghalalka [...]

Aturan-aturan Syara Dalam Memilih Pendapat yang Paling Mudah

Sepanjang pengamatan saya, saya belu~ menemukan ulama ushul fiqih yang membahas secara khusus masalah ini. Namun demikian, aturan-aturan syara` dalam masalah memilih pendapat yang paling mudah, secara umu~ dapat dieksplor [...]

Hukum Talfiq Dalam Tuntutan - Tuntutan Syara

Cabang-cabang aturan syara` dapat dikelompokkan kepada tiga bagian: Aturan-aturan syara` yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kelonggaran, sehingga pelaksanaannya berbeda- beda disesuaikan dengan kondisi masing- m [...]

Bentuk - Bentuk Talfiq Yang Dilarang

Pendapat yang mengatakan boleh melakukan talfiq bukanlah mutlak semua bentuk talfiq, melainkan ia dibolehkan dalam batasan- batasan tertentu. Oleh sebab itu, ada juga praktik talfiq yang batal karena eksistensi talfiq itu.... [...]

Pendapat Ulama yang Membolehkan Talfiq

1. Pendapat ulama Hanafiyah Al-Kamal ibnul Humam dan juga muridnya Ibnu Amir al-Hajj dalam kitab at-Tahrir dan juga syarahnya berkata, "Sesungguhnya seorang muqallid boleh bertaklid kepada siapa saja yang ia kehendaki. Apabil [...]

TALFIQ

Yang dimaksud dengan talfiq adalah melakukan satu amalan yang tidak ada satu mujtahid pun yang berpendapat demikian. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan suatu amalan dengan bertaklid kepada dua madz hab atau lebih, [...]

Memilih Pendapat Dalam Masalah Talfiq Antara Madzhab [bag 2]

Imam ai-Qarafi al-Maliki, sebagian besar ulama madzhab Syafi`i, pendapat yang rajih di kalangan ulama Hanafi di antaranya adalah Ibnul Hummam dan pengarang Musallam ats-Tsubut mengatakan bahwa tatabbu` ar-rukhash adalah...... [...]

Memilih Pendapat Dalam Masalah Talfiq Antara Madzhab

Kita telah menerangkan bahwa seseorang tidak wajib konsisten mengikuti suatu madzhab tertentu. Dengan demikian, maka memilih pendapat yang paling mudah (tatabbu` ar-rukhash) dan melakukan talfiq di antara madzhab adalah per [...]

Istilah - Istilah Dalam Madzhab Hambali

Terdapat banyak riwayat dan pendapat dalam madzhab Ahmad bin Hambal. Ini terjadi karena Imam Ahmad mendapati ada hadits sesudah dia mengeluarkan fatwa berdasarkan ar-ra’yu (pendapat], atau karena tokoh madzhab (sahabat) mempu [...]

Istilah - Istilah Dalam Madzhab Syafi`i (bag 2)

5. Al-Madzhab, maksudnya adalah perbedaan pendapat tokok-tokoj madzhab dalam menceritakan pendapat madzhab. Sehingga perbedaan itu terjadi di antara dua thuruk atau lebih. Umpamanya adalah sebagian mereka menceritakan dalam [...]

Istilah - Istilah Dalam Madzhab Syafi`i

Lebih dari sepuluh masalah yang mempunyai dua atau lebih pendapat yang diriwayatkan dari Imam asy-Syafi`i, yaitu, dalam kasus khiyar ar-ru`yah (hak melihat barang}. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi`i membenark [...]

Istilah - Istilah Dalam Madzhab Maliki

Sama seperti dalam madzhab yang lain, dalam madzhab Maliki juga terdapat banyak pendapat (aqwal). Hal ini untuk menjaga maslahat orang banyak dan mempertimbangkan `uruf yang beragam. [...]

Istilah - Istilah Khusus Dalam Madzhab

B. ISTILAH-ISTILAH KHUSUS DALAM MADZHAB Ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam setiap madzhab. Istilah ini digunakan dengan tujuan untuk meringkas, supaya tidak muncul rasa jemu dengan pengulangan dan juga untuk ... [...]

Istilah - Istilah Dalam Fiqih dan Pengarangnya [ bag 2 ]

8. AS-SABAB Menurut jumhur ushuliyyin, as-sabab ialah sesuatu yang pada dirinya ditemukan hukum, namun hukum tersebut tidak dihasilkan oleh as-sabab itu. As-sabab adakalanya berupa perkara yang sesuai (munasib) dengan hukum.. [...]

Istilah - Istilah Dalam Fiqih dan Pengarangnya

Sama seperti bidang ilmu yang lain, ahli- ahli fiqih juga mempunyai istilah-istilah khu- sus yang digunakan dalam berbagai persoalan fiqih.26 Demikian juga terdapat berbagai istilah dalam kitab-kitab fiqih berbagai........... [...]

Jenis-jenis Alat Untuk Thaharah (bag 7 end)

13. Sembelihan Menurut Syara` Cara ini dapat menyucikan binatang yang disembelih. Sembelihan yang diakui oleh sya- ra’ ialah sembelihan binatang yang dilakukan oleh seorang Muslim atau seorang Ahli Kitab (Yahudi atau.... [...]

Jenis-jenis Alat Untuk Thaharah (bag6)

12. Menyamak Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi, serta kulit binatang kecil yang tidak dapat disa.. [...]

Jenis-jenis Alat Untuk Thaharah (bag5)

10. Membagi benda yang Terkena Najis Benda yang terkena najis dapat dibagi dengan cara memisahkan bagian yang bersih atau suci. Atau, dengan cara memisahkan barang-barang mitsli seperti gandum apabila terkena najis dan membag [...]

Jenis-jenis Alat Untuk Thaharah (bag4)

Masih dalam bab Thaharah yaitu jenis-jenis alat untuk Thaharah, sekarang akan menjelaskan yang ke 8 mengusap dan menyingkirkan, 8. Mengusap (an-Nadfu) Kapas dapat membersihkan najis apabila diusapkan. Bekas najis akan hilang [...]

Jenis-jenis Alat Untuk Thaharah (bag3)

Cara ini dapat membersihkan air mani manusia yang mengenai pakaian kemudian kering. Jika bekasnya masih ada setelah dikeruk, maka ia tetap bersih sama seperti bekas yang masih ada selepas dibasuh. [...]Al-Qur'an Online

Anda juga bisa menggunakan navigasi berdasarkan surat yang telah disediakan dibawah ini:

Audio Ceramah
Zina Menghapus Rezeki
KH. Yusuf Mansyur Zina Menghapus Rezeki
Rahasia Tenang Dunia Akhirat
K.H Abdullah Gymnastiar Rahasia Tenang Dunia Akhirat
Kun Fayakun
KH. Yusuf Mansyur Kun Fayakun
connect with abatasa